PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (26) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด (ร้อยละ 95) (หน่วยนับ:ผลิตภัณฑ์)
98.22  
1,204.00  
1,115.00  
92.61  
12/06/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมืองมุกดาหาร
0.00  
397.00  
375.00  
94.46  
12/06/2560
  นิคมคำสร้อย
0.00  
80.00  
75.00  
93.75  
12/06/2560
  ดอนตาล
0.00  
152.00  
151.00  
99.34  
12/06/2560
  ดงหลวง
0.00  
53.00  
50.00  
94.34  
12/06/2560
  คำชะอี
0.00  
93.00  
91.00  
97.85  
12/06/2560
  หว้านใหญ่
0.00  
365.00  
310.00  
84.93  
12/06/2560
  หนองสูง
0.00  
64.00  
63.00  
98.44  
12/06/2560