ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด | | แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||ตรวจสอบ Error43แฟ้มในHDC||ตรวจสอบเวลาประมวลผล|| view table
P&P Excellence (PA)
(28) ร้อยละของ รพศ./รพท./รพช.ท
   Update : 30/05/2560
Service Excellence (PA)
(46.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 22/05/2560
(46.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 22/05/2560
(46.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 22/05/2560
People Excellence (PA)
Governance Excellence (PA)
(79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
   Update : 08/06/2560
(83.1) ร้อยละของจังหวัดและหน่ว
   Update : 20/06/2560
(96) ระดับความสำเร็จของการบังค
   Update : 08/06/2560